Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

II. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

III. POCHODZENIE DANYCH

IV. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

IX. ORGAN NADZORCZY I SKARGI

 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest firma Namaxa Ireneusz Matyjaśkiewicz, ul. Kozienicka 207, 26-600 Radom, NIP: 796-002-49-25 Administrator.
2. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, np. firmy kurierskie, firmy realizujące płatności, etc.

 

II. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Email: handel@namaxa.com.pl
2. Poczta: Namaxa, ul. Kozienicka 207, 26-600 Radom

 

III. POCHODZENIE DANYCH
1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w naszym sklepie internetowym, w tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dokonania zakupu, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

 

IV. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu,
• Informacje na temat płatności i historię płatności,
• Informacje na temat zamówień.
2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
• Rejestracji konta użytkownika.
• Świadczenia usług i dostarczenia zamówień.
• Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
• Wystawiania dokumentów księgowych.
• Rozpatrywania reklamacji.
• Rozwiązywania problemów technicznych.
• Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora;
2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:
• Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
• Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
• Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
• Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
• Archiwizacji danych.

 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

 

VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
1. Każdy użytkownik ma prawo do:
a. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c. Usunięcia danych.
• Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
d. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
• Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
f. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a. Drogą elektroniczną na adres: handel@namaxa.com.pl
b. Na adres: Namaxa, Kozienicka 207, 26-600 Radom
c. Osobiście w siedzibie Administratora.
3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
4. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

IX. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa